PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. aprila 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG POVODOM ODGOVORA VLADE SRBIJE I CRNE GORE NA ZAHTEV PRETRESNOG VIJEĆA ZA ISTRAGU O KRŠENJU NALOGA ZA ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Nalog da odmah prestanu kršenja zaštitnih mera za svedoka,” koji je Veće izdalo 18. juna 2002. (u daljem tekstu: Nalog), i u kojem:

  1. prima na znanje poverljivi izveštaj optužbe o tome da je list Nacional, koji izlazi u Beogradu, u svom broju od 25. maja 2002. objavio članak u kojem se otkriva identitet zaštićenog svedoka K5 u ovom postupku;

  2. smatra da iz tog članka jasno proizilazi da su njegovi autori u vreme objavljivanja znali da je K5 zaštićeni svedok;

  3. smatra da se takvim obelodanjivanjem svesno krše nalozi Veća i da s tim treba odmah prestati;

  4. smatra da se odgovorna lica mogu proglasiti krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda;

  5. nalaže da se odmah prestane sa objavljivanjem podataka iz kojih se vidi identitet zaštićenih svedoka; i

  6. traži da nadležni državni organi (tadašnje) Savezne Republike Jugoslavije istraže ovu stvar, preduzmu sve neophodne mere da bi se sprečilo objavljivanje takvih podataka, podnesu izveštaj o svojoj istrazi i dostave Pretresnom veću sve eventualne informacije u pogledu identiteta lica koja bi mogla da budu odgovorna za obelodanjivanje identiteta svedoka K5 protivno nalozima Veća;

IMAJUĆI U VIDU odgovor na Nalog Veća koji je 28. marta 2003. dostavila Ambasada Srbije i Crne Gore, iz kojeg jasno proizilazi sledeće:

  1. vlasti Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: vlasti) sprovele su istragu u ovoj stvari, obavile razgovor sa glavnim urednikom i otkrile ime novinara koji je napisao članak u kojem se otkriva identitet svedoka K5; i

  2. vlasti neće sprovoditi dalju istragu protiv autora članka zbog toga što “materijalno i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore ne predviđa krivično delo otkrivanja identiteta zaštićenog svedoka, budući da je taj institut u domaće zakonodavstvo uveden tek krajem prošle godine, kroz izmene i dopune Krivičnog zakona.”

NA OSNOVU članova 20, 22 i 29 Statuta i pravila 54, 75 i 77 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM PRIMA NA ZNANJE izveštaj vlasti Srbije i Crne Gore i PODSEĆA vlasti Srbije i Crne Gore da, bez obzira na to šta predviđa njihovo domaće zakonodavstvo, član 29 Statuta Međunarodnog suda nameće svim državama obavezu da ispune sve eventualne zahteve za pomoć ili naloge Pretresnog veća.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 10. aprila 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]