PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽBI DA DOVRŠI SPISAK SVOJIH DOKAZNIH PREDMETA

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU spisak dokaznih predmeta koji je u skladu s pravilom 65 ter dostavila optužba,

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog veća od 30. septembra, kojim se optužbi nalaže da dovrši spisak svojih svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba, ni nakon 264 dana pretresa i 20 meseci koliko traje suđenje, te nakon što su saslušana 263 svedoka,[1] još nije dostavila konačan spisak dokaznih predmeta na koje namerava da se pozove u ovom predmetu,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

(1) optužba, u roku od 21 dan, mora podneti konačan spisak dokaznih predmeta u kojem će navesti koje dokumente namerava da uvrsti do kraja svog dokaznog postupka;

(2) u tom spisku mogu se navesti i prilozi koji se, radi zaštite svedoka, podnose na poverljivoj i/ili ex parte osnovi; i

(3) Veće će izuzeti svaki dokazni predmet koji se ne navede na definitivan i bezuslovan način, izuzev ako isti nije mogao da se otkrije ni uz dužnu revnost optužbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija May,
  predsedavajući
Dana 4. novembra 2003,  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]
   


[1] Ovim brojem nisu obuhvaćeni svedoci čije su izjave prihvaćene na osnovu pravila 92 bis bez unakrsnog ispitivanja.