PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG ZA NASTAVAK POSTUPKA
U ODSUSTVU JEDNOG SUDIJE


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Reztzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

SUDIJA RICHARD MAY i SUDIJA PATRICK ROBINSON, članovi Pretresnog veća III Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je treći član Pretresnog veća, sudija O-Gon Kwon, po ovlašćenju Međunarodnog suda, službeno odsutan i da zbog toga četiri dana neće biti u sedištu Suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su ostale sudije Pretresnog veća uverene da je u interesu pravde da se pretres nastavi u odsustvu sudije O-Gon Kwona,

NA OSNOVU pravila 15 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽEM da se pretres u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, nastavi u odsustvu sudije O-Gon Kwona i to u trajanju od četiri dana, počevši od ponedeljka 16. juna a završavajući se u četvrtak 19. juna 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija, Pretresno veće III
/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija, Pretresno veće III
   
Dana 6. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]