PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. juna 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU AMICI CURIAE U VEZI SA PRIRODOM NJIHOVOG BUDUĆEG ANGAŽOVANJA I UPUTSTVIMA O POSTUPKU IZ
PRAVILA 98 bis


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO zahtevu amici curiae za razjašnjenje svoje uloge u vezi sa sledećim:

(a) eventualnim predlogom na osnovu pravila 98 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) za donošenje oslobađajuće presude po završetku izvođenja dokaza optužbe; i

(b) svojim učešćem u izvođenju dokaza odbrane,

UZIMAJUĆI U OBZIR da amici takav zahtev mogu podneti budući da pravilo 98 bis omogućava optuženom da podnese navedeni predlog, kao i da je Pretresno veće naložilo amici curiae da pripremaju sve podneske "koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom",[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR sledeće:

(a) tokom izvođenja dokaza odbrane, replike i duplike, mogu se pojaviti pitanja u vezi sa dokazima i postupkom kada bi Pretresnom veću bila od koristi pomoć amici curiae;

(b) gospodin Kay poseduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za bavljenje tim pitanjima, međutim, njegove mogućnosti da po okončanju izvođenja dokaza optužbe i dalje bude na raspolaganju Pretresnom veću su ograničene;

(c) gospođa Gillian Higgins, koja poseduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo da pomogne Pretresnom veću u pogledu navedenih pitanja i koja je upoznata sa predmetom, u mogućnosti je da, u saradnji sa g. Kayom, pru`i takvu pomoć kada Pretresno veće to bude smatralo neophodnim,

NA OSNOVU pravila 54, 74 i 98 bis Pravilnika

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

(1) amici curiae mogu podneti predlog na osnovu pravila 98 bis u roku od sedam dana od završetka izvođenja dokaza optužbe;

(2) jedan od amici curiae može da izostane sa ročišta 1. jula 2003. kako bi pripremio pomenuti predlog, ali bi trebalo da, po potrebi i kada se to od njega zatraži, prisustvuje ročištima na kojima će se raspravljati o pravnim pitanjima;[2]

(3) po završetku izvođenja dokaza optužbe, imenovanje Branislava Tapuškovića za amicusa curiae prestaje da bude na snazi. Veće izražava zahvalnost g. Tapuškoviću za njegove usluge;

(4) nakon toga, imenovanje g. Stevena Kaya za amicusa curiae i dalje ostaje na snazi, pri čemu se gđa Gillian Higgins imenuje za amicusa curiae po sledećim osnovama:

(a) g. Kay i/ili gđa Higgins prisustvovaće ročištima puno radno vreme tokom prve četiri nedelje izvođenja dokaza odbrane, a u tom periodu Pretresno veće će oceniti u kojoj su meri njihovo prisustvo i pomoć neophodni za vreme i posle izvođenja dokaza odbrane;

(b) posle toga, gđa Higgins će, u saradnji sa g. Kayom, pružati pomoć u skladu s procenama Pretresnog veća; i

(c) sekretar Suda se upućuje da g. Kayu i gđi Higgins isplati odgovarajuću naknadu za njihovu pomoć, uzimajući kao osnov usluge koje bi pružao jedan amicus curie.

(5) uslovi za imenovanje amicusa curiae, profesora Timothy McCormacka, ostaju isti i na njih se ovaj Nalog ne primenjuje.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

[1] "Nalog kojim se poziva određivanje amici curiae", izdat 30. avgusta 2001.

[2] Sekretar suda će nadoknaditi troškove tom amicusu curiae za vreme koje provede izvan Suda radeći na pripremi predloga, za šta će mu, kako je procenjeno, biti potrebno 600 časova.