PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU AMICUS CURIAE ZA ODOBRENJE DA LIČNO ODABERE RELEVANTNE DOKUMENTE U VEZI SA SUĐENJEM RADI SASTAVLJANJA PISMENIH PODNESAKA I ZA DALJE PRODUŽENJE ROKA


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu amicus curiae za odobrenje da lično odabere relevantne dokumente u vezi sa suđenjem radi sastavljanja pismenih podnesaka i za dalje produženje roka", koji je 26. juna 2003. podneo amicus curiae, profesor Timothy McCormack (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU da će podnesci o merodavnom pravu u vezi sa pitanjem samoodbrane i njegovim trenutnim statusom u međunarodnom običajnom pravu i pravu međunarodnih ugovora, biti podneti do roka koji je određen za 14. jul 2003.,

IMAJUĆI U VIDU da zahtev amicus curiae da mu Pretresno veće odobri da u periodu od 28. jula do 1. avgusta 2003. doputuje u Hag radi pregleda dokumentacije relevantne za pripremanje podnesaka u vezi sa samoodbranom, pošto je to pitanje iskrslo tokom faze postupka koja se odnosi na Kosovo,

IMAJUĆI U VIDU teškoće sa kojima se suočio amicus curiae kod slanja dokumenata iz Sekretarijata u Melburn, Australija,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ovaj deo mandata amicus curiae nemoguće ispuniti ukoliko mu ne bude dostupna relevantna dokumentacija, uključujući transkript dokaznog postupka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da mandat amicus curiae podrazumeva potrebu da on putuje u Hag radi obavljanja svojih funkcija,

NA OSNOVU pravila 54 i 74 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI

  1. da se rok za podnošenje podnesaka u vezi sa pitanjem samoodbrane iskrslim tokom faze postupka koja se odnosi na Kosovo produži do 14. oktobra 2003;

  2. da sekretar Suda izvrši neophodne organizacione pripreme za putovanje amicus curiae u Hag u periodu od 28. jula do 1. avgusta 2003. radi pregleda dokumentacije koja je relevantna za pripremu podnesaka po pitanju samoodbrane iskrslim u fazi postupka koja se odnosi na Kosovo, kao i u svakom drugom periodu kada to amicus curiae bude smatrao nužnim za obavljanje svojih funkcija.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 27. juna 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]