PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG DA AMICUS PRIPREMI PISMENE PODNESKE


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR Nalog Pretresnog veća kojim se, na osnovu pravila 74 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), profesor Timothy L.H. McCormack imenuje kao amicus curiae u ovom postupku,

IMAJUĆI U VIDU "Opservacije proprio motu amicus curiae o relevantnim pitanjima međunarodnog prava," koje je amicus dostavio 21. jula 2003. i u kojima predlaže da se dostave pismeni podnesci u vezi sa sledećim pitanjima:

(a) pitanjem samoodbrane, pokrenutom u delovima predmeta koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, na istoj osnovi kao i podnesak koji još nije podnet u vezi sa tačkom (a) naloga Veća od 11. decembra 2002; [1]

(b) trenutno važećem kriterijumima u međunarodnom običajnom pravu i pravu međunarodnih ugovora koji se odnose na individualnu krivičnu odgovornost po osnovu učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu;

(c) trenutno važećim kriterijumima u međunarodnom običajnom pravu i pravu međunarodnih ugovora koji se odnose na individualnu krivičnu odgovornost po osnovu odgovornosti nadređenog.

UZIMAJUĆI U OBZIR da će pismeni podnesci u vezi sa prvim gorenavedenim pitanjem pomoći Pretresnom veću,

NA OSNOVU pravila 54 i 74 Pravilnika,

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

(a) profesor McCormack, kao amicus curiae, pripremiće pismene podneske u vezi sa pitanjem samoodbrane pokrenutim u delovima predmeta koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, na istoj osnovi kao i podneske koji još nisu podneti u vezi sa Kosovom; ti podnesci treba da se pripreme na osnovu dokaza koji su do sada izvedeni u ovom predmetu i treba da se dostave Pretresnom veću do 30. novembra 2003;

(b) Sekretarijat će obaviti pripreme za njegovo putovanje u Hag u svrhe ovog naloga;

(c) uslovi imenovanja profesora McCormacka kao amicus curiae ostaju isti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 23. jula 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda][1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Nalog jednom amicus da pripremi pismene podneske", predmet br. IT-02-54-T, 11. decembar 2002, na osnovu kojeg je naloženo da amicus pripremi pismene podneske o sledećim pitanjima: (a) pitanju samoodbrane, pokrenutom u delu predmeta koji se odnosi na Kosovo; (b) analizi merodavnog prava, uključujući istorijat i razvoj te strategije odbrane u međunarodnom krivičnom pravu; (c) zaključke o njenom trenutnom statusu u običajnom pravu i pravu međunarodnih ugovora.