PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI S PRIPREMOM
I IZVOĐENJEM DOKAZA ODBRANE


Optužba: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz – Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

Proprio motu

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pravilnik o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje izvesne procedure kojih optuženi treba da se pridržava prilikom pripremanja i izvođenja dokaza odbrane,

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da te procedure treba da se prilagode činjenici da ovaj optuženi sam sebe zastupa, da je pritvoren u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i da su resursi koji mu stoje na raspolaganju ograničeni,

UZIMAJUĆI U OBZIR I TO da optuženom, u svrhu adekvatne pripreme i izvođenja dokaza, moraju da se obezbede uslovi[1] za obavljanje poverljivih razgovora kako bi mogao da razgovara sa svedocima i drugim licima, odnosno, radi na dokumentima i materijalima relevantnim za svoju odbranu, kao i logistička podrška u vezi sa svedocima i pogodnosti za pripremu izvođenja dokaza,

NA OSNOVU pravila 54, 65 ter i 73 ter Pravilnika

OVIM NALAŽE SLEDEĆE u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane:

Priprema dokaza odbrane

 1. Suđenje će biti prekinuto na period od tri meseca, od okončanja izvođenja dokaza optužbe do početka izvođenja dokaza odbrane, kako bi se optuženom olakšala priprema izvođenja dokaza.

 2. Tokom navedenog prekida suđenja Pretresno veće može naložiti održavanje ročišta.

 3. Optuženi će, u roku od šest nedelja od okončanja izvođenja dokaza optužbe, dostaviti sledeće dokumente:

  1. spisak svedoka koje optuženi namerava da pozove, uključujući:

   1. imena svih svedoka;

   2. rezime činjenica o kojima će svaki od svedoka svedočiti; i

   3. naznaku o tome da li će svedok svedočiti lično ili na osnovu pravila 92 bis, putem pismene izjave ili korišćenjem transkripata svedočenja sa drugih suđenja pred Međunarodnim sudom.[2]

  2. spisak dokaznih predmeta koje optuženi namerava da ponudi tokom izvođenja dokaza. On je takođe u obavezi da tužiocu uruči kopije dokaznih predmeta sa tog spiska.[3]

 4. Pretresno veće će, nakon toga, održati konferenciju pred izvođenje dokaza odbrane, i to iz sledećih razloga:

  1. da razmotri spisak svedoka optuženog i utvrdilo broj svedoka koje će on imati pravo da pozove;[4]

  2. da odredi vreme koje će optuženom stajati na raspolaganju za izvođenje dokaza;[5] i

  3. da se pozabavi svim ostalim pitanjima koje bude smatralo primerenim u svrhu olakšanja izvođenja dokaza optuženog, uključujući praktične aranžmane za dovođenje svedoka odbrane na Međunarodni sud i pripremu glavnog ispitivanja od strane optuženog.

  Izvođenje dokaza odbrane

 5. Na početku izvođenja dokaza odbrane, optuženi će imati pravo da izloži svoju tezu u vezi sa sve tri optužnice, uz poštovanje vremenskog ograničenja koje postavi Pretresno veće.

 6. Pretresno veće može odbiti da sasluša svedoka čije ime nije navedeno na spisku svedoka optuženog.[6] Ukoliko optuženi, nakon održavanja konferencije pred izvođenje dokaza odbrane, bude želeo da na spisak uvrsti nekog novog svedoka ili dokazni predmet moraće da se obrati Pretresnom veću za dozvolu i da za to pokaže valjan razlog.[7]

 7. Kada optuženi bude ispitivao svedoke koje je pozvao, on stalno treba da ima u vidu da Pretresno veće, radi što efikasnijeg utvrđivanja istine, te da bi izbeglo nepotrebno trošenje vremena, ostvaruje nadzor nad načinom i redosledom ispitivanja svedoka i izvođenja dokaza.[8] Podsećamo optuženog da će njegovo vreme biti ograničeno i da treba da se usredsredi na relevantne delove dokaznog postupka.

 8. Upućujemo optuženog da koristi odredbe pravila 92 bis u vezi sa prihvatanjem dokaza u pismenom obliku.

 9. Ukoliko to želi, optuženi može nastupiti kao svedok sopstvene odbrane.[9] S tim u vezi, podsećamo optuženog na Dodatak A Nalogu Veća od 19. februara 2002. koji se odnosi na njegovo pravo na ćutanje (relevantni delovi tog Dodatka priloženi su uz ovaj Nalog).

  Praktični aranžmani za pripremu i izvođenje dokaza odbrane

 10. Sekretaru se ovim nalaže da optuženom obezbedi sledeće:

  1. uslove za obavljanje poverljivih razgovora sa svedocima i drugim licima relevantnim za njegovu odbranu;

  2. uslove za poverljiv pregled i rad na dokumentima i drugim materijalima relevantnim za njegovu odbranu;

  3. logističku podršku u vezi sa svedocima; i

  4. pogodnosti za pripremu izvođenja dokaza.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 17. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


DODATAK A

Pravo optuženog na ćutanje

 1. Tokom ovog postupka imate pravo na ćutanje. Niste obavezni da iznosite dokaze, ispitujete svedoke ili se izjašnjavate.

 2. ...

 3. Možete da svedočite u svoju korist u odgovarajuće vreme u kom slučaju ćete biti podvrgnuti unakrsnom ispitivanju.

 4. Osim kad svedočite, niste obavezni da odgovarate ni na kakva pitanja o činjenicama predmeta, no morate biti svesni da ako se izjašnjavate o činjenicama prilikom svojih obraćanja Sudu, te izjave mogu biti deo materijala koji će Pretresno veće razmatrati prilikom donošenja svoje odluke o predmetu.

 5. Ova odluka se ne primenjuje na pitanja o proceduralnim i administrativnim stvarima.

 6. ...


[1] Karakter tih uslova propisan je u pravilu 67 "Pravilnika o pritvoru", IT/38/Rev.8, od 22. novembra 1999: "Razgovori sa pravnim zastupnicima i prevodiocima odvijaju se u vidokrugu osoblja Pritvorske jedinice ali izvan, posrednog ili neposrednog, domašaja sluha."

[2] Pravilo 65 ter (G)(i).

[3] Pravilo 65 ter (G)(ii).

[4] Pravilo 73 ter (C).

[5] Pravilo 73 ter (E).

[6] Pravilo 90(G).

[7] Pravilo 90(G). Optužba je takođe bila obavezna da pokaže "valjan razlog" na osnovu uslova postavljenog "Odlukom po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka" koju je 18. aprila 2003. donelo Pretresno veće.

[8] Pravilo 90 (F).

[9] Pravilo 85 (C).