PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 24. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO PREDLOGU TUŽILAŠTVA U VEZI S IMPLIKACIJAMA ZDRAVSTVENOG STANJA OPTUŽENOG


Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildergaard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

   

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Predlogu Tužilaštva da se zakaže pretres na kojem će se razmatrati implikacije često lošeg zdravstvenog stanja optuženog", podnetom 23. septembra 2003. godine (u daljem tekstu: Predlog), u kojem Tužilaštvo predlaže da Pretresno veće razmotri fleksibilan pristup uvrštavanju iskaza u spis u odsustvu optuženog, kao i mogućnost izmene dnevnog rasporeda zasedanja i ponovnog razmatranja pitanja zastupanja optuženog,

BUDUĆI da je neophodno da Pretresno veće primi podneske o pravnom osnovu Predloga kako bi na ispravan način moglo razmotriti opcije koje je u njemu iznelo Tužilaštvo,

BUDUĆI da je primereno i da se potom saslušaju i usmeni argumenti u vezi s pokrenutim pitanjima,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

  1. strane u postupku, uključujući amici curiae, treba da do ponedeljka, 29. septembra 2003. godine, dostave podneske o pravnom osnovu opcija koje je Tužilaštvo iznelo u svom Predlogu; i

  2. Pretresno veće će u utorak, 30. septembra 2003. godine, u 09:00 časova, saslušati usmene argumente strana u postupku u vezi s tim pitanjima.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija O-Gon Kwon,

 

predsedavajući

   

Dana 24. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda]