PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽBI DA PODNESE KONAČNI SPISAK SVEDOKA


Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

   

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU poverljive spiskove svedoka koje optužba periodično dostavlja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da ni nakon 250 dana pretresa i 19 meseci suđenja, u kom periodu su saslušana 244 svedoka,[1] optužba još nije dostavila konačan spisak svedoka koje namerava da pozove do kraja izvođenja dokaza optužbe,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

  1. optužba će u roku od 21 dana dostaviti konačan spisak svedoka, u kojem će navesti imena svedoka koje namerava da pozove do kraja izvođenja dokaza optužbe; i

  2. spisak može da sadrži poverljive i/ili ex parte priloge u svrhu zaštite svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija May,

 

predsedavajući

Dana 30. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda][1] Taj broj ne uključuje svedoke čiji su iskazi prihvaćeni po pravilu 92 bis bez unakrsnog ispitivanja.