PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O DALJIM UPUTSTVIMA ZA AMICI CURIAE


 

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR svoj "Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae" od 30. avgusta 2001. godine i imenovanje trojice amici curiae od strane sekretara Međunarodnog suda 6. septembra 2001. godine, od kojih je jednog ovo Veće otpustilo svojom "Odlukom koja se odnosi na amicus curiae" od 10. oktobra 2002. godine i kojeg je kasnije zamenio profesor Timothy McCormack na osnovu naloga Pretresnog veća od 22. novembra 2002. godine,[1]

IMAJUĆI U VIDU naloge Veća od 30. avgusta 2001. i 11. januara 2002.[2] u kojima je dat sledeći relevantan opis uloge amici curiae:

(a) pripremanje svih podnesaka koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom u obliku preliminarnih ili drugih pretpretresnih podnesaka;

(b) pripremanje svih podnesaka ili prigovora u vezi sa dokaznim materijalom koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom postupka suđenja i unakrsno ispitivanje svedoka po potrebi;

(c) skretanje pažnje Pretresnom veću na svaki oslobađajući ili olakšavajući dokazni materijal; i

(d) postupanje na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje; i

(e) skretanje pažnje Pretresnom veću na sve eventualne mogućnosti posebne odbrane, na primer, samoodbrane, na koje bi se optuženi mogao pozvati na osnovu postojećih dokaza,

S OBZIROM NA TO da Pretresno veće smatra poželjnim i u interesu pravičnog suđenja koje treba da se završi u razumnom roku da se uloga amici curiae proširi zbog:

(i) često lošeg zdravstvenog stanja optuženog počevši od 18. marta 2002; i

(ii) potrebe da amici curiae optuženom pruže veću pomoć,

OVLAŠĆUJE amici curiae da primaju poruke koje im optuženi uputi i da postupaju tako da zaštite i pospeše interese odbrane.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 6. oktobra 2003. godine  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda][1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Nalog za imenovanje amicus curiae", predmet br. IT-02-54, 22. novembar 2002.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae", predmet br. IT-02-54, 30. avgust 2001. i "Nalog koji se odnosi na amici curiae", predmet br. IT-02-54, 11. januar 2002.