PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI SA SVEDOČENJEM LORDA OWENA


Optužba:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz – Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IZDAVŠI 4. septembra 2003. godine nalog u vezi sa svedočenjem lorda Owena koji će pristupiti kao svedok Pretresnog veća na osnovu pravila 98 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) i u vezi sa zahtevom da svoju izjavu dostavi pre svog svedočenja (u daljem tekstu: Nalog),

IMAJUĆI U VIDU izjavu i dodatke koje je lord Owen (u daljem tekstu: svedok) 9. oktobra 2003. dostavio u skladu s nalogom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi bilo korisno da se utvrdi raspored prema kojem će strane u postupku ispitivati ovog svedoka,

IMAJUĆI U VIDU usmene zahteve koje su strane u postupku iznele na pretresu 16. oktobra 2003. godine u vezi s vremenom koje im je potrebno za unakrsno ispitivanje svedoka,

NA OSNOVU pravila 54 i 98 Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. svedok, ako želi, može na početku svog svedočenja dati kratku izjavu;

  2. Tužilaštvo će zatim imati na raspolaganju dva sata za unakrsno ispitivanje svedoka;

  3. nakon unakrsnog ispitivanja Tužilaštva, optuženi će imati na raspolaganju tri sata za unakrsno ispitivanje svedoka;

  4. amici curiae će nakon toga imati na raspolaganju 30 minuta za unakrsno ispitivanje svedoka; i

  5. Pretresno veće može svedoku postavljati pitanja ako i kada to smatra potrebnim.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 17. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda]