PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O NASTAVKU SUĐENJA U ODSUSTVU SUDIJE SHODNO PRAVILU 15 bis


Tužilaštvo:
gđa Carla del Ponte
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L. H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

BUDUĆI DA je izdalo usmeni nalog da Pretresno veće, u interesu pravde, zaseda dok je sudija Robinson odsutan zbog zdravstvenih razloga, u skladu s odredbama pravila 15 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU odredbe pravila 15 bis (A) Pravilnika, koje predviđaju sledeće:

(A) Ako

(i) zbog bolesti ili drugih hitnih ličnih razloga, ili zbog razloga službenog posla za Sud, sudija nije u mogućnosti da nastavi da učestvuje u već započetom suđenju tokom razdoblja koje će verovatno biti kratko, a

(ii) preostale sudije veća su uverene da je u interesu pravde da se tako postupi, preostale sudije tog veća mogu naložiti da se suđenje u predmetu nastavi u odsustvu tog sudije tokom razdoblja od najviše pet radnih dana.

NA OSNOVU PRAVILA 15 bis Pravilnika

OVIM POTVRĐUJE odluku Pretresnog veća da se u odsustvu sudije Robinsona suđenje nastavi 25. i 27. novembra 2003, te 2, 3 i 4. decembra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  sudija May,
  predsedavajući
Dana 21. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]