PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. novembra

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU AMICUS CURIAE ZA RAZDVAJANJE I PRODUŽENJE ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PODNESAKA


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu amicus curiae za razdvajanje i produženje rokova za dostavljanje pismenih podnesaka", koji je 3. novembra 2003. podneo amicus curiae, profesor McCormack (u daljem tekstu: Zahtev), i u kojem on traži dozvolu da pismene podneske u vezi s pravom na samoodbranu navedenim u delu postupka koji se odnosi na Hrvatsku dostavi odvojeno od onih koje treba podneti u delu postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, kao i da se za produži rok za dostavljanje tih podnesaka,

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog veća od 23. jula 2003. kojim se nalaže amicus curiae da dostavi pismene podneske o međunarodnopravnim pitanjima u vezi s pravom na samoodbranu navedenim u delovima predmeta koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su za izvođenje dokaza optužbe preostala još 32 dana pretresa, odnosno da će ono najverovatnije biti završeno sredinom februara, te da će sedam dana nakon toga amici curiae podneti zahtev za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98 bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 74 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

(1) profesor McCormack svoje pismene podneske u vezi s pravom na samoodbranu navedenim u delu postupka koji se odnosi na Hrvatsku može dostaviti odvojeno od onih koje treba dostaviti u delu postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.

(2) pismene podneske u vezi s pravom na samoodbranu za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku treba dostaviti najkasnije do 11. februara 2004; i

(3) pismene podneske u vezi s pravom na samoodbranu za deo postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu treba dostaviti najkasnije do 25. februara 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May

 

predsedavajući

   

Dana 5. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

[pečat Međunarodnog suda]