PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU RANIJIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte "Drugom zahtevu optužbe za izmenu ranijih naloga o neobelodanjivanju", podnetom 3. novembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem se traži izmena ranijih naloga Pretresnog veća kojima se optuženom, njegovim saradnicima i amici curiae nalaže da ne obelodanjuju javno određene materijale iz pravila 68 definisane u Zahtevu (u daljem tekstu: materijali), izuzev u ograničenom obimu u kojem je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane optuženog (ili, u slučaju amici, za pomoć Veću),

IMAJUĆI U VIDU da, kada je reč o konkretnim materijalima iz pravila 68 koje je jedan davalac informacija stavio na raspolaganje optužbi u skladu sa pravilom 70, optužba traži - na zahtev davaoca informacija - da Pretresno veće naloži optuženom, njegovim saradnicima i amici curiae da poštuju dva ograničenja u pogledu upotrebe materijala iz pravila 68:

  1. materijali moraju da ostanu pod zaštitom iz pravila 70, te se stoga bez prethodne saglasnosti davaoca informacija ne smeju obelodanjivati drugim licima izuzev optuženom, njegovim saradnicima i amici curiae; i

  2. dotične informacije, ukoliko drugačije ne odobri njihov davalac, mogu se uvrštavati u spis samo zapečaćene, a tokom pretresa mogu se pominjati samo na zatvorenim sednicama.

IMAJUĆI U VIDU ranije naloge Pretresnog veća u vezi s neobelodanjivanjem materijala iz pravila 66[1] i materijala iz pravila 68,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno veće stalo na stanovište da su u slučajevima kada se može dokazati da su informacije stavljene na raspolaganje optužbi na osnovu pravila 70, te informacije zaštićene shodno paragrafima (C) i (D) tog pravila[3] i da davalac informacija može da postavi uslove za korišćenje tih informacija,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sadržaj materijala naveden u ex parte Dodatku Zahteva ukazuje na to da su dotične informacije važan materijal iz pravila 68 te da bi se odobravanjem traženih naloga omogućilo da se te informacije dostave optuženom,

NA OSNOVU pravila 54, 68 i 70 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE SLEDEĆE:

  1. materijal se, bez prethodne saglasnosti davaoca informacija, ne sme obelodanjivati drugim stranama izuzev optuženom, njegovim pravnim saradnicima i amici curiae; i

  2. izuzev po odobrenju davaoca informacija, informacije se mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene i na suđenju se mogu pominjati samo na zatvorenim sednicama.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 17. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] 19. jul 2001. i 21. mart 2002.

[2] 23. januar 2003. Treba imati u vidu da optužba nije tačno prikazala sadržaj ovog Naloga. Optužba u svom Zahtevu tvrdi da je nalogom (1) čije se izdavanje traži (da se materijal ne obelodanjuje drugima bez prethodne saglasnosti davaoca informacija) već sadržan u Nalogu Veća od 23. januara 2003, tako da je jedini novi nalog čije se izdavanje traži onaj koji se odnosi na (2) dostavljanje zapečaćenih materijala i njihovo pominjanje na zatvorenoj sednici. Međutim, Veće je u stvari naložilo da se materijal ne obelodanjuje izuzev u "ograničenom obimu u kojem je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenja dokaza odbrane optuženog". Time se primaoci informacija ovlašćuju da koriste materijal bez prethodnog pribavljanja saglasnosti davaoca informacija (bilo direktno ili preko optužbe).

[3] Tužilac protiv Miloševića; "Odluka u vezi s tumačenjem i primenom pravila 70", predmet br. IT-02-54-AR108bis&AR73.3, 23. oktobar 2002. (u daljem tekstu: Odluka po žalbi u predmetu Milošević), par. 20.