PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI SA SVEDOČENJEM GENERALA WESLEYJA CLARKA

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaf
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

DONEVŠI dana 30. oktobra 2003. poverljivu "Odluku po predlogu optužbe da se pozove svedok na osnovu pravila 70 (B)", kojom je Pretresno veće odobrilo dodavanje generala Wesleya Clarka (u daljem tekstu: svedok) na spisak svedoka optužbe i obimne zaštitne mere koje je kao uslov postavila Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: Vlada SAD) na osnovu pravila 70 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ovaj svedok javno izjavio da će svedočiti u ovom postupku i da više nema potrebe da se činjenica da će on svedočiti i uslovi za to svedočenje drže u poverljivosti,

IMAJUĆI U VIDU da je optužba od Pretresnog veća zatražila da zakaže svedočenje ovog svedoka, kao i da su svedok i Vlada SAD najavili preko Tužilaštva da će on u tu svrhu stajati na raspolaganju 15. i 16. decembra 2003,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) svedok će svedočiti u ponedeljak, 15. decembra 2003, sa početkom u 09:00 časova, a takođe će u utorak 16. decembra 2003. stajati na raspolaganju radi završetka svedočenja;

(2) optužba će dostaviti stranama i podneti Pretresnom veću knjigu svedoka pod naslovom Waging Modern War /Moderno ratovanje/, sa označenim pasusima o kojima će biti reči tokom glavnog izvođenja dokaza;

(3) "Odluka po predlogu optužbe da se pozove svedok na osnovu pravila 70 (B)" od 30. oktobra 2003," koja je doneta kao poverljiva, smatraće se javnom; i

(4) Pretresno veće zadržava pravo da izda dalje naloge u vezi sa svedočenjem ovog svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 17. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]