PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO TREĆEM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA
IZMENU RANIJIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU

Tužilaštvo:  
gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte "Trećem zahtevu optužbe za izmenu ranijih naloga o neobelodanjivanju", podnetom 2. decembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se, u vezi s određenim materijalima iz pravila 68 (u daljem tekstu: materijal) koje je optužbi na osnovu pravila 70 dostavio jedan davalac informacija (i koji su navedeni u poverljivom i ex parte Dodatku A Zahteva), od Pretresnog veća traži da optuženom, njegovim saradnicima i amici curiae naloži da poštuju dva ograničenja u pogledu korišćenja materijala iz pravila 68:

(a) da ti materijali i dalje moraju ostati zaštićeni na osnovu pravila 70 i da se stoga, bez prethodnog odobrenja davaoca informacija, ne smeju obelodanjivati drugim licima izuzev optuženog, njegovih saradnika i amici curiae;

(b) da se, izuzev po odobrenju davaoca informacija, navedene informacije mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene, a na suđenju se smeju navoditi samo na zatvorenim sednicama.

IMAJUĆI U VIDU ranije naloge Pretresnog veća u vezi sa neobelodanjivanjem materijala iz pravila 66[1] i materijala iz pravila 68[2],

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno veće stalo na stanovište da su poverljive informacije, u slučajevima kada je moguće utvrditi da ih je optužba dobila na osnovu pravila 70, zaštićene u skladu s paragrafima (C) i (D) tog pravila,[3] te da davalac informacija može postaviti uslove za korišćenje tih informacija,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sadržaj informacija navedenih u ex parte dodatku Zahteva ukazuje na to da te informacije predstavljaju važne materijale iz pravila 68, te da bi se izdavanjem traženih naloga optuženom omogućilo da dobije te informacije,

NA OSNOVU pravila 54, 68 i 70 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE SLEDEĆE:

(1) navedeni materijal se bez prethodnog odobrenja davaoca informacija ne sme obelodanjivati nikome izuzev optuženom, njegovim pravnim saradnicima i amici curiae, i

(2) izuzev po odobrenju davaoca, navedene informacije se mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene a na suđenju se mogu pominjati samo na zatvorenim sednicama.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija .

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 4. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija [pečat Međunarodnog suda]

[1] Dana 19. jula 2001. i 21. mart 2002.

[2] Od 23. januara 2003. i, nešto skorije, od 17. novembra 2003, koji sadrže iste naloge koji se traže predmetnim Zahtevom.

[3] Tužilac protiv Miloševića, "Odluka o tumačenju i primeni pravila 70", predmet br. IT-02-54-AR108bis&AR.73.3, 23. oktobar 2002. (u daljem tekstu: Odluka po žalbi u predmetu Milošević), par. 20.