PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO PREDLOGU OPTUŽBE ZA PREISPITIVANJE ZAHTEVA DA SE NA SPISAK SVEDOKA DODA SVEDOK C-1249

Optužba: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Relzaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome  
prof.Timothy L. H. McCormack  

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte "Predlogu optužbe za preispitivanje zahteva da se na spisak svedoka doda svedok C-1249", koji je optužba podnela 19. decembra 2003. (u daljem tekstu: Predlog), kojim traži da Pretresno veće preispita svoje prethodne naloge kojima se odbija dodavanje ovog svedoka na spisak svedoka optužbe i suspenduje razmatranje uslova za svedočenje svedoka shodno daljim pregovorima između tužioca i Vlade koji se navode u Predlogu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće odbilo zahtev da se ovaj svedok doda na spisak svedoka u dve prethodne prilike:

(a) 21. novembra 2003, na osnovu toga što je zahtev za dodavanje svedoka na spisak bio hipotetičan i stoga neumesan[1] i

(b) 17. decembra 2003, donoseći odluku o daljem zahtevu, na osnovu toga što se nije uverilo da je optužba iznela valjane razloge za dodavanje ovog svedoka na spisak, jer nema dovoljno opravdanja za to da se zahtev podnosi u tako odmakloj fazi suđenja, kao ni za to da uslovi koji su postavljeni u vezi sa dokazima koje bi, kako se tvrdi, svedok izneo isuviše restriktivni da bi bili prihvatljivi,[2]

IMAJUĆI U VIDU da je optužba ponovila i dodatno obražložila važnost koju pridaje mogućim dokazima koje bi izneo ovaj svedok i da je navela da tužilac sa dotičnom vladom pregovara kako bi se "dodatno definisali i, ukoliko je moguće, smanjili" uslovi koje ta vlada nameće u vezi sa dokazima ovog svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba iznela argumente u vezi s osnovama za odbijanje zahteva iz odluke od 17. decembra 2003, ali da ništa od onog što je izneto u Predlogu ne otklanja bojazni koje je Pretresno veće iznelo i na osnovu kojih je donelo odluku da je prihvatanje dokaza neprikladno, a posebno da nisu izneti valjani razlozi za činjenicu da ovi dokazi nisu izneti ranije tokom suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se o zahtevu već dva puta detaljno razmatralo i odlučivalo,

NA OSNOVU pravila 89 (D) i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA ZAHTEV

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 16. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] "Odluka o četvrtom zbirnom zahtevu optužbe za dozvolom da izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere" od 21. novembra 2003.

[2] "Odluka po zahtevu optužbe da na spisak svedoka doda svedoka C-1249 i za zaštitne mere za suđenje", od 17. decembra 2003.