PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U ODNOSU NA ZAHTEV OPTUŽBE U VEZI SA SVEDOČENJEM SVEDOKA B-1731

Optužba: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy L.H. McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za dozvolu da pozove svedoka B-248 i obaveštenje o nameri da traži uvršćivanje u dokazne predmete izjavr svedoka B-1731 u skladu s pravilo 89 (F)", koji je optužba podnela 24. decembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se, inter alia, traži:

(a) da se u dokazne predmete uvrsti izjava svedoka B-1731 u skladu s pravilom 89(F), koja se odnosi na tri sastanka u periodu između 7. i 15. jula 1995;

(b) ograničavanje njegovog svedočenja na taj period između 7. i 15. jula 1995, a posebno na te sastanke;

(c) ograničavanje unakrsnog ispitivanja svedoka na sadržinu izjave na osnovu pravila 89 (F); i

(d) nalog kojim bi se svedočenje svedoka ograničilo na ne više od jedne sudske sednice.

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u odsustvu dokazne izjave koju se predlaže da svedok da, nije moguće da Pretresno veće odlučuje o Zahtevu, te da je stoga Zahtev preuranjen,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će, ukoliko optužba bude u mogućnosti da podnese takvu izjavu, Pretresno veće razmotriti bilo koji zahtev u odnosu na predložene dokaze,

U SKLADU S pravilima 89 (F) i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA ZAHTEV U ODNOSU NA SVEDOKA B-1731.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 16. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]