PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA PREDLOG ZA DONOŠENJE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE
Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy L.H. McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu

UZIMAJUĆI U OBZIR “Nalog po zahtevu amici curiae u vezi s prirodom njihovog budućeg angažovanja i uputstvima o postupku iz pravila 98 bis”, koji je Pretresno veće izdalo 27. juna 2003. i u kojem smo naložili, između ostalog, da “amici curiae mogu podneti predlog na osnovu pravila 98 bis u roku od sedam dana od završetka izvođenja dokaza optužbe”,

IMAJUĆI U VIDU “Odluku po interlokutornoj žalbi amici curiae na nalog Pretresnog veća u vezi s izvođenjem i pripremom dokaza odbrane”,[1] u kojoj je Žalbeno veće potvrdilo nalog Pretresnog veća da će “suđenje biti prekinuto na period od tri meseca, od okončanja izvođenja dokaza optužbe do početka izvođenja dokaza odbrane, kako bi se optuženom olakšala priprema izvođenja dokaza”,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi sada bilo primereno odrediti detaljni raspored dostavljanja podnesaka u vezi sa predlogom na osnovu pravila 98 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

NA OSNOVU pravila 98 bis i 126 bis Pravilnika,

NALAŽE KAKO SLEDI:

(1) amici curiae mogu, kako je ranije naloženo, da podnesu predlog na osnovu pravila 98 bis u roku od sedam dana od okončanja izvođenja dokaza optužbe;

(2) optuženi može, u roku od sedam dana od okončanja izvođenja dokaza optužbe, da podnese predlog na osnovu pravila 98 bis; i

(3) optužba će, u roku od četrnaest dana, podneti eventualni odgovor na predlog podnet na osnovu pravila 98 bis;

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
   
Dana 23. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Predmet br. IT-02-54-AR73.6, 20. januar 2004.

[2] “Nalog u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”, 17. septembar 2003.