PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. januar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO PREDLOGU OPTUŽBE DA SE, NA OSNOVU PRAVILA 92 bis(D),
U SPIS UVRSTE TRANSKRIPTI I, NA OSNOVU PRAVILA 89(F), IZJAVA SVEDOKA B-1804

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 92 bis (D), u spis uvrste transkripti i, na osnovu pravila 89(F), izjava svedoka B-1804”, kojim se traži:

(a) da se, na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), u dokaze uvrste transkripti svedočenja svedoka B-1804 (u daljem tekstu: svedok), koji je ranije svedočio u predmetu Blagojević, s tim što svedok podleže ograničenom unakrsnom ispitivanju; i

(b) da se, na osnovu pravila 89(F), u spis uvrsti izjava svedoka od 21. januara 2004, u kojoj je reč o pitanjima za koja se navodi da nisu obuhvaćena transkriptom podnetim na osnovu pravila 92 bis(D),

IMAJUĆI U VIDU da je izjava svedoka predložena za uvrštavanje u spis na osnovu pravila 89(F) dostavljena optuženom na njegovom jeziku tek 22. januara 2004,

IMAJUĆI, DALJE, U VIDU da su transkript svedočenja svedoka i odgovarajući dokazni predmeti predloženi za uvrštavanje na osnovu pravila 92 bis(D) optuženom dostavljeni tek 16. januara 2004, a Pretresnom veću tek danas,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi na raspolaganju treba da ima dovoljno vremena da se pripremi za svedočenje svog svedoka,

NA OSNOVU pravila 54, 89(F) i 92 bis(D) Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 89(F) Pravilnika,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) Svedok ne sme biti pozvan da svedoči pre 4. februara 2004, što je 14 dana od datuma obelodanjivanja izjave optuženom na njegovom jeziku;

(2) Izjava svedoka priložena u Dodatku A Predloga može se uvrstiti u spis na osnovu pravila 89(F);

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
O-Gon Kwon,
sudija
Dana 23. januara 2004,
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]