PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVE SVEDOKA
B-235 NA OSNOVU PRAVILA 89 (F) I ZA ODREĐENE ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom “Zahtevu optužbe za prihvatanje izjave svedoka (B-235) na osnovu pravila 89 (F) i za zaštitne mere”, koji je optužba podnela 21. januara 2004. (u daljem tekstu: Zahtev) i u kojem traži:

(a) prihvatanje izjave svedoka B-235 (u daljem tekstu: svedok) na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) koja je priložena uz Zahtev kao poverljiivi Prilog B; i

(b) da se svedoku dozvoli da svedoči uz zaštitne mere upotrebe pseudonima (koje su već odobrene) i izobličenja slike lica;

Vreme kada je izjava svedoka obelodanjena optuženom

IMAJUĆI U VIDU da je izjava ovog svedoka dostavljena na jeziku optuženog tek 21. januara 2004,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi treba da ima dovoljno vremena da se pripremi za svedočenje ovog svedoka, koji će izneti važne dokaze,

Prihvatljivost izjave na osnovu pravila 89 (F)

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F), koje predviđa sledeće: “Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku”,

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog veća, prema kojoj pravilo 89 (F) dozvoljava prihvatanje pismenih izjava svedoka kada svedok:

a) pristupi sudu;

b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da odluku o tome da li je prihvatanje pismenih izjava kao glavnih iskaza u smislu pravila 89(F) 'u interesu pravde' Pretresno veće treba da donese za svakog svedoka pojedinačno, uzimajući u obzir ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su, u okolnostima u kojima je izjava obelodanjena u razumnom roku pre nego što se svedok pozove da svedoči, dokazi sadržani u toj izjavi prihvatljivi na osnovu pravila 89 (F),

Zaštitne mere

IMAJUĆI U VIDU poverljivi i ex parte Prilog A Zahtevu, izjavu istražitelja u kojoj se obrazlaže otvoreno zastrašivanje svedoka u vezi sa njegovim svedočenjem pred Međunarodnim sudom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su tražene zaštitne mere za ovog svedoka, kako se navodi u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da su tražene mere u skladu sa pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 54, 75 i 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) svedok ne može da se pozove da svedoči pre 4. februara 2004, što je 14 dana od datuma obelodanjivanja izjave optuženom na jeziku koji razume;

(2) izjava svedoka priložena kao Prilog A Zahtevu može se prihvatiti na osnovu pravila 89 (F);

(3) odobravaju se tražene zaštitne mere:

(a) svedok može da svedoči pod pseudonimom i uz izobličenje slike lica;

(b) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(c) u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

(d) dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet svedoka neće se obelodanjivati javnosti ili medijima;

(e) javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoka dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda; i

(f) ime svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njegov identitet optuženi, njegovi pravni savetnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i medijima, osim u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 23. januara 2004. godine
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[2] Ibid.,par. 21.