PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI SA SVEDOČENJEM SVEDOKA DIEGA ARRIE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu

DONEVŠI "Odluku o zahtevu optužbe da se na osnovu pravila 89 (F) glavni iskaz svedoka Diega Arrie prihvati u pismenom obliku" od 23. januara 2004, kojom je Pretresno veće odbilo zahtev optužbe na osnovu toga što je izjava Diega Arrie (u daljem tekstu: svedok) bila "neprimereno dugačka i nedovoljno relevantna za krivična dela navedena u optužnici da bi bila uvrštena u spis u interesu pravde ",

IMAJUĆI U VIDU da optužba sada ima nameru da 10. februara 2004. pozove ovog svedoka da svedoči viva voce

UZIMAJUĆI U OBZIR strahovanja Pretresnog veća da je predloženi iskaz koji treba da iznese ovaj svedok preširok i nedovoljno relevantan i da bi bilo umesno da optužba ograniči svoje ispitivanje svedoka,

NA OSNOVU pravila 89 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI

(1) Optužba će ograničiti svoje glavno ispitivanje ovog svedoka na sledeća područja:

(a) kratko objašnjenje uloge Ujedinjenih nacija u događajima koji se opisuju u izjavi (mada se rezolucije Saveta bezbednosti koje se navode mogu uvrstiti u spis preko ovog svedoka, iskazi o tim rezolucijama treba da budu što je moguće kraći);

(b) svedočenje koje se odnosi na pitanja koja zadiru u krivicu ili nevinost optuženog kako su navedeni u optužnici, izuzimajući puko davanje mišljenja; i

(2) Svedok će za davanje iskaza imati na raspolaganju sledeće vreme:

(a) optužba može ispitivati svedoka najviše 30 minuta; i

(b) optuženi može unakrsno ispitivati svedoka najviše sat vremena.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 9. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]