PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG NA OSNOVU PRAVILA 15 bis O NASTAVKU SUĐENJA U ODSUSTVU SUDIJE
Optužba:
gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

POŠTO JE IZDALO usmeni nalog da Pretresno veće, u interesu pravde, zaseda u odsustvu sudije Mayja, u skladu s odredbama pravila 15 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU odredbe pravila 15 bis (A) Pravilnika, kojima se predviđa sledeće:

(A) Ako

(i) zbog bolesti ili drugih hitnih ličnih razloga, ili zbog razloga službenog posla za Sud, sudija nije u mogućnosti da nastavi da učestvuje u već započetom suđenju tokom razdoblja koje će verovatno biti kratko, a

(ii) preostale sudije veća su uverene da je u interesu pravde da se tako postupi,

preostale sudije tog veća mogu naložiti da se suđenje u predmetu nastavi u odsustvu tog sudije tokom razdoblja od najviše pet radnih dana.

NA OSNOVU PRAVILA 15 bis Pravilnika

OVIM POTVRĐUJE odluku Pretresnog veća da će zasedati u odsustvu sudije Mayja, i to 10, 11, 12, 18. i 19. februara 2004. godine.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 10. februara 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]