PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 18. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U SKLADU S PRAVILOM 98 DA SE KAO SVEDOK SUDA POZOVE CARL BILDT

Optužba: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uerz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU sledeći proceduralni istorijat u vezi sa Carlom Bildtom:

(1) "Odluku o četvrtom zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere", donetu 21. novembra 2003, kojom je optužbi odobreno da na svoj spisak svedoka doda Carla Bildta (u daljem tekstu: svedok);

(2) "Nalog u odnosu na zahtev optužbe u vezi sa svedočenjem svedoka B-1731", izdat 16. januara 2004, kojim se odbija zahtev optužbe da se u dokazni spis uvrsti izjava svedoka na osnovu pravila 89(F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik); i

(3) "Odluku po drugom zahtevu Tužilaštva na osnovu pravila 89 (F) da se glavni iskaz svedoka Carla Bildta uvrsti u dokaze u pismenom obliku", donetu 29. januara 2004, kojom je usvojen drugi zahtev optužbe da se u dokaze uvrsti izjava svedoka na osnovu pravila 89(F) Pravilnika,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 98 Pravilnika predviđa da Pretresno veće može, proprio motu, pozvati svedoka i naložiti mu da pristupi Sudu,

UZIMAJUĆI U OBZIR bi Pretresnom veću bilo od pomoći da sasluša svedočenje svedoka i da je, na osnovu pravila 98 Pravilnika, prikladno da Pretresno veće pozove ovog svedoka,

NA OSNOVU pravila 98 Pravilnika,

OVIM POZIVA i NALAŽE Carlu Bildtu da pristupi kako bi svedočio pred Pretresnim većem u ovoj stvari, a dalje naloge u ovom smislu DONEĆE blagovremeno.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 18. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]