PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon.

Sekretar : g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O IZVEŠTAJU O DOKAZIMA O SMRTI NA KOSOVU KOJI JE PODNELA OPTUŽBA I ZAHTEVU KOJIM SE TRAŽI UVRŠTAVANJE U SPIS DODATNIH DOKAZNIH PREDMETA U VEZI S OPTUŽNICOM ZA KOSOVO

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Izveštaju o dokazima o smrti na Kosovu koji je podnela optužba i zahtevu kojim se traži uvrštavanje u spis dodatnih dokaznih predmeta u vezi s optužnicom za Kosovo", dostavljenom 16. februara 2004. (u daljem tekstu: Izveštaj), kojim optužba traži sledeće:

(1) uvrštavanje u spis dokumenta priloženog kao Dodatak A Zahteva sa spiskom dokaza za koje se navodi da su izvedeni radi utvrđivanja činjenice smrti svih žrtava navedenih u prilozima optužnici za Kosovo (u daljem tekstu: Izveštaj o dokazima smrti); i

(2) uvrštavanje u spis dodatnih izveštaja o obdukcijama priloženih kao dodaci B i C Zahtevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće naložilo optužbi da dostavi Izveštaj o dokazima smrti, ali da se ovde radi o analitičkom dokumentu koji ne bi trebalo smatrati dokaznim predmetom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se izveštaji o obdukciji mogu uvrštavati u spis kako bi se utvrdilo da li su identifikovana lica umrla i na koji način, a ne radi utvrđivanja ko je odgovoraan za njihovu smrt, te da stoga njihovo uvrštavanje u spis ne povlači nikakve zaključke na štetu optuženog,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 (C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) Pretresno veće smatra Dodatak A, Izveštaj o dokazima smrti, analitičkim dokumentom koji se neće uvrštavati u spis kao dokazni predmet, i

(2) dodaci B i C, dodatni izveštaji o obdukciji, biće uvršteni u spis kao dokazni predmeti na ograničenoj osnovi utvrđenoj u ovom Nalogu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 25. februara 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]