PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO PODNOŠENJU IZMENJENOG DODATKA I OPTUŽNICI ZA HRVATSKU OD STRANE OPTUŽBE

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Podnošenju izmenjenog Dodatka I optužnici za Hrvatsku od strane optužbe” od 5. marta 2004. (u daljem tekstu: Podnesak), u kojem optužba traži da se Dodatak I optužnici za Hrvatsku zameni verzijom u kojoj treba da se, nakon svedočenja svedoka Ivana Grujića (u daljem tekstu: svedok), izbrišu imena, promene podaci na osnovu kojih se može utvrditi identitet ili dodaju imena nekih žrtava,

IMAJUĆI U VIDU da je zahtev optužbe zasnovan na sledećoj izjavi sudije Maya tokom svedočenja svedoka:

Kada je reč o ovom svedočenju, ili bilo kom drugom svedočenju koje bude iziskivalo izmene i dopune, bilo bi dobro da u određenom trenutku formalno dostavite dokument kojim će se optužnica izmeniti tako da se ta imena izbrišu.[1]

IMAJUĆI U VIDU da se komentar sudije Maya odnosi na brisanje, a ne na dodavanje imena ili izmenu podataka na osnovu kojih se može utvrditi identitet žrtava navedenih u optužnici,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba tvrdi da ona ne traži da se optužnica za Hrvatsku izmeni, ali da se zatražene izmene ne mogu smatrati ničim drugim do zahtevom za izmenu te optužnice, u kom slučaju se može primeniti pravilo 50 (A)(i)(c) Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), koje predviđa sledeće:

(A) (i) Tužilac može da izmeni optužnicu:

(c) nakon što je predmet dodeljen pretresnom veću, uz dopuštenje tog pretresnog veća ili sudije tog pretresnog veća, nakon što su saslušane strane.

NA OSNOVU pravila 50 (A)(i)(c) Pravilnika

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Podnesak će se smatrati zahtevom za izmenu optužnice za Hrvatsku; i

(2) Optuženi i amici curiae će do petka, 19. marta 2004. podneti eventualne podneske u vezi sa tim zahtevom, uključujući njegov eventualni uticaj na Podnesak na osnovu pravila 98 bis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 11. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Dana 3. marta 2003, transkript str. 17287.