PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SUĐENJE ZA SVEDOKE ČIJI SU ISKAZI UVRŠTENI U SPIS NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS BEZ UNAKRSNOG ISPITIVANJA

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Poverljivom zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoke čiji su iskazi uvršteni u spis na osnovu pravila 92 bis bez unakrsnog ispitivanja i poverljivom i ex parte dodatku", koji je podnet 25. februara 2004. i u kojem optužba traži da se odrede zaštitne mere (upotreba pseudonima i redigovanje javne verzije transkripata ili izjava) za svedoke B-1695, B-1756, B-1613 i B-1462, čiji su iskazi uvršteni u spis bez unakrsnog ispitivanja u ovom postupku,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere tražene za svedoke B-1756, B-1613 i B-1462, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njihovih porodica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da zaštitne mere tražene za te svedoke nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR, MEĐUTIM, da se Pretresno veće nije uverilo da su zaštitne mere tražene za svedoka B-1695 opravdane, budući da je taj svedok u predmetu Brđanin dao iskaz na otvorenoj sednici i da je u spis u ovom predmetu, na osnovu pravila 92 bis (D), uvršten samo njegov iskaz iz tog postupka,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(1) zahtev za svedoka B-1695 se odbija;

(2) zahtev za svedoke B-1756, B-1613 i B-1462 se odobrava i

(a) ti svedoci navodiće se pod datim pseudonimima;

(b) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet tih svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(c) na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet tih svedoka pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

(d) dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu tih svedoka neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

(e) optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja ime tih svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 11. marta 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]