PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG VLADI SRBIJE I CRNE GORE U VEZI S NJENIM PODNESKOM OD 23. FEBRUARA 2004.

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff prof. Timothy McCormack
g. Dermot Groome  
   
Vlada Srbije i Crne Gore: Optuženi:
g. Vladimir Đerić g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

PRIMIVŠI podnesak Vlade Srbije i Crne Gore od 23. februara 2004. (u daljem tekstu: podnesak), koji je skoro potpuno nečitak,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je neophodno da Pretresno veće poseduje čitak primerak podneska,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE Vladi Srbije i Crne Gore da u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja ovog naloga dostavi čitak primerak svog podneska.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
   
   
Dana 12. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]