PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI S UTVRĐIVANJEM AUTENTIČNOSTI
PRESRETNUTIH KOMUNIKACIJA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IZDAVŠI sledeće naloge u vezi sa prihvatljivošću presretnutih komunikacija u ovom predmetu:

(1) "Preliminarnu odluku o prihvatljivosti presretnutih komunikacija" od 16. decembra 2003, kojom je Pretresno veće naložilo da se 245 transkripata sadržanih u dokaznom predmetu br. 613 uvrste u dokaze na prima facie osnovi i zadržalo pravo da konačnu odluku o prihvatljivosti donese nakon što se utvrdi relevantnost i pouzdanost presretnutih razgovora; i

(2) "Drugu odluku o prihvatljivosti presretnutih komunikacija" od 9. februara 2004, kojom je Veće naložilo optuženom i amici curiae da navedu petnaest presretnutih razgovora kako bi veštak kojeg je Sud imenovao mogao da oceni njihovu autentičnost,

IMAJUĆI U VIDU da su amici curiae odgovorili na nalog, navevši tih 15 presretnutih razgovora, a da optuženi nije odgovorio,

UTVRDIVŠI veštaka kojeg Veće namerava da angažuje da oceni autentičnost petnaest presretnutih razgovora koje su naveli amici curiae, a to su J.P. French i saradnici,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sekretaru Suda da preduzme sve praktične korake kako bi veštak počeo s ocenjivanjem presretnutih komunikacija.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
O-Gon Kwon,
sudija
Dana 18. marta 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]