PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA PREKORAČENJE BROJA STRANICA ODGOVORA TUŽILAŠTVA NA PREDLOG NA OSNOVU PRAVILA 98 BIS

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe da se odobri prekoračenje broja stranica odgovora optužbe na predlog amici curiae za izricanje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98 bis", podnetom 19. marta 2004, kojim optužba traži odobrenje da u svom Odgovoru u skladu s pravilom 98 bis prekorači broj stranica propisan "Uputstvom o dužini podnesaka i zahteva" (u daljem tekstu: Uputstvo),[1]

IMAJUĆI U VIDU da paragraf 5 Uputstva propisuje da dužina odgovora ne sme preći deset stranica, a da optužba procenjuje da će njen Odgovor sadržati do 200 stranica,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće odobrilo amici curiae da njihov Predlog sadrži do 100 stranica, a da optužbi treba više prostora da odgovori na tvrdnje o nedostatku dokaza koje se iznose u Predlogu,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i DOPUŠTA optužbi da dostavi odgovor čija dužina neće preći 200 stranica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  sudija
Dana 22. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] IT/184/Rev.1, 5. mart 2002.