PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O IZMENI ROKA ZA DOSTAVLJANE ODGOVORA TUŽILAŠTVA NA PREDLOG NA OSNOVU PRAVILA 98 BIS

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za izmenu roka za dostavljanje odgovora u skladu s pravilom 98 bis", podnetom 23. marta 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim optužba traži dozvolu da svoj odgovor u skladu s pravilom 98 bis dostavi s poludnevnim zakašnjenjem,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) predviđa da Pretresno veće, kada mu se za to iznesu opravdani razlozi, može produžiti ili skratiti svaki rok propisan Pravilnikom;

IMAJUĆI U VIDU da je optužba, u stvari, zatražila celodnevno produženje roka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba iznela opravdane razloge, odnosno navela složenost i dužinu prvobitnog podneska i odgovora optužbe,

NA OSNOVU pravila 127 Pravilnika

OVIM ODOBRAVA Zahtev i DOPUŠTA optužbi da svoj odgovor dostavi do kraja današnjeg dana.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  sudija
Dana 23. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]