PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. mart 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG NA OSNOVU PRAVILA 15 BIS (D)

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je 12. marta 2004. predsedavajući sudija obavestio predsednika Međunarodnog suda da, iz razloga bolesti koja je dovela do toga da podnese ostavku, sudija May više nije u mogućnosti da zaseda u predmetu Milošević.

IMAJUĆI U VIDU da je na pretresu od 25. marta 2004. predsednik na osnovu pravila 15 bis (C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), tražio saglasnost optuženog da se postupak nastavi uz učešće drugog sudije i da se optuženi nije sa time saglasio,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, kada se razmotre sve okolnosti, u interesu pravde da se postupak nastavi pred ovim Pretresnim većem uz učešće drugog sudije,

Na osnovu pravila 15 bus (D) Pravilnika

Preostale sudije jednoglasno ODLUČUJU da se postupak u predmetu Milošević nastavi uz učešće drugog sudije.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, a merodavan je engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson, predsedavajući
Dana 29. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]