PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 31. mart 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE FORMALNO UVRŠTAVAJU U SPIS DOKAZNI PREDMETI PODNETI PREKO SVEDOKA HRVOJA ŠARINIĆA

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Rezlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Qay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće što se tiče dokaznog predmeta br. 641, podnetog preko svedoka Hrvoja Šarinića (u daljem tekstu: svedok), u dokazni spis uvrstilo tabulatore 2 i 4 (izjave koje je dao na osnovu pravila 89(F), uvršćene Odlukom od 18. decembra 2003); tabulatore 9, 14, 16 i 19 (presretnute razgovore uvršćene Odlukom od 11. marta 2004); i tabulatore 37, 38 i 39 (uvršćene pod pečatom),

IMAJUĆI U VIDU da su tabulatori 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 i 18 (presretnuti razgovori čiju autentičnost svedok nije mogao da potvrdi) isključeni Odlukom Pretresnog veća od 11. marta 2004,

IMAJUĆI DALJE U VIDU da tabulatori 1, 3, 5 i tabulatori od 20 do 36 dokaznog predmeta br. 641 nisu formalno uvršteni u spis tokom svedočenja svedoka, ali da je namera Pretresnog veća bila da se to učini,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se obe strane u postupku u svojim podnescima na osnovu pravila 98 bis pozivaju na neke od tih dokumenata, iz čega proizilazi da pretpostavljaju da su ti dokumenti uvršćeni u spis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je uputno pojasniti da je namera Pretresnog veća bila da uvrsti te dokumente dokazni spis i da ovim Nalogom to i formalno čini,

NA OSNOVU PRAVILA 54 i 89 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE da se tabulatori 1, 3, 5 i tabulatori od 20 do 36 dokaznog predmeta br. 641 formalno uvrste u dokazni spis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 31. marta 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]