PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 16. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PONOVNO UVRŠTAVANJE U SPIS
DOKAZNOG PREDMETA RANIJE ZAŠTIĆENOG NA OSNOVU PRAVILA 70

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za ponovno uvrštavanje u spis dokaznog predmeta zaštićenog na osnovu pravila 70", podnetom 1. aprila 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se traži da se u spis ovog predmeta ponovo uvrsti jedan dokument označen kao dokazni predmet br. 596, tab. 10,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtevu optužbe za povlačenje dokaznog predmeta zaštićenog na osnovu pravila 70", koju je 21. novembra 2003. donelo Pretresno veće i kojom je odobrilo zahtev optužbe da se jedan dokazni predmet zapečati i da se njegove kopije povuku, zbog toga što optužba, pre njegovog obelodanjivanja i predlaganja u dokaze, nije pribavila dozvolu davaoca informacija iz pravila 70, naloživši optužbi da od davaoca informacija zatraži ex post facto dozvolu i podnese Pretresnom veću izveštaj o tome,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba izvestila o tome da je zatražila i dobila dozvolu davaoca informacija da navedeni dokument, uz neznatna redigovanja, koristi u ovom postupku,

NA OSNOVU pravila 89, 70 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽEM da se dokument priložen Zahtevu kao Dodatak 1 (originalni dokument u redigovanom obliku) ponovno uvrsti u spis kao javni dokument i da se navodi kao dokazni predmet br. 596, tab. 10, kao i da se ponovno obelodani optuženom i amici curiae.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 16. aprila 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]