PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu: sudija Theodor Meron, predsedavajući

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE ZAMENJUJE SUDIJA U PREDMETU PRED PRETRESNIM VEĆEM

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

JA, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU ostavku sudije Richarda Maya, člana Pretresnog veća u ovom predmetu, koja je stupila na snagu 1. juna 2004;

IMAJUĆI U VIDU sastav Pretresnog veća, koji je naveden u dokumentu br. IT/228, izdatom 7. juna 2004;

IMAJUĆI U VIDU Nalog u skladu sa pravilom 15 bis (D), koji je 19. marta 2004. izdalo Pretresno veće u ovom predmetu, u kojem je odlučilo da je u interesu pravde da se nastavi postupak pred njim sa drugim sudijom;

NA OSNOVU pravila 15 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM IMENUJEM Iaina Bonomyija za sudiju koji će u ovom predmetu zameniti sudiju Richarda Maya, a njegovo imenovanje stupa na snagu odmah;

I ODREĐUJEM da će Pretresno veće u predmetu IT-02-54-T, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, biti u sledećem sastavu:

sudija Patrick Robinson

sudija O-Gon Kwon

sudija Iain Bonomy

Dana 10. juna 2004. /potpis na originalu/
U Hagu, sudija Theodor Meron,
Holandija predsednik

[pečat Međunarodnog suda]