PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽENOM U VEZI SA ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PROLAZ

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Rezlaff

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je danas na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane optuženi zatražio da se izdaju nalozi za slobodan prolaz za tri svedoka, koji su navedeni kao svedoci 1068, 1329 i 327 (u daljem tekstu: navedeni svedoci),

IMAJUĆI U VIDU da je, rešavajući taj zahtev, sudija Robinson konstatovao da takvi zahtevi obično treba da se podnesu u pismenoj formi, ali da će ga veće uzeti u razmatranje na osnovu toga što je podnet usmeno,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, nakon većanja, Pretresno veće zaključuje da je nužno da zahtevi za slobodan prolaz budu podneti pismeno,

NA OSNOVU Pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE optuženom da podnese pismeni zahtev za izdavanje naloga za slobodan prolaz za navedene svedoke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 17. juna 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]