PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽENOM U VEZI SA PRIDRŽAVANJEM
OBAVEZA O OBELODANJIVANJU

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:

g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za nalog u vezi sa činjenicom da se optuženi konstantno ne pridržava naloga Pretresnog veća", koji je optužba podnela 29. juna 2004. u kom navodi da se optuženi ne pridržava naloga Pretresnog veća u vezi sa dostavljanjem optužbi imena svedoka i dokaznih predmeta u skladu s pravilom 65 ter i traži da Pretresno veće obaveže optuženog da ispoštuje njegove ranije naloge ili da mu u protivnom izrekne sankcije,

IMAJUĆI U VIDU da na osnovu podnesaka optuženog tokom pretresa 5. jula 2004. proizilazi da on nema nameru da obelodani imena svedoka sa svog spiska na osnovu pravila 65 ter osim onih za koje smatra da treba da ih obelodani,

IMAJUĆI U VIDU odgovor optužbe da, ukoliko optuženi nastavi da krši naloge, Pretresno veće treba da mu izrekne sankciju kojom mu ne bi bilo dozvoljeno da u kratkom vremenskom roku poziva svedoke čija imena ne dostavi optužbi,

UZIMAJUĆI U OBZIR, kako bi se izbegla svaka sumnja, da Pretresno veće nije tražilo od optuženog ništa više od onoga što je tražilo od optužbe,

IMAJUĆI U VIDU "Nalog optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane", koji je Pretresno veće donelo 27. maja 2004" i u kojem je, između ostalog, optuženom naloženo :

(1) da do 10. juna 2004. Pretresnom veću dostavi identitet svih svedoka koji se nalaze na pisku svedoka na osnovu pravila 65 ter (G);

(2) da do 10. juna 2004. godine optužbi i amici curiae obelodani identitet svih svedoka sa spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih koje je optuženi naveo kao svedoke za koje će se zatražiti zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja; i

(3) da eventualni zahtev za odgođeno obelodanjivanje svedoka podnese do 28. juna 2004. godine,

IMAJUĆI NADALJE U VIDU "Zbirni nalog o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane", koji je donet 17. juna 2004, kojim je Pretresno veće naložilo optuženom da se od sada pridržava "Naloga optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane", koji je Pretresno veće donelo 27. maja 2004. godine i da do 24. juna 2004. godine optužbi obelodani primerke svih dokaznih predmeta sa svog spiska na osnovu pravila 65 ter,

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi Pretresnom veću do sada dostavio otprilike 1.400 od 1.631 imena svedoka koje je naveo u svom spisku na osnovu pravila 65 ter, da je optužbi obelodanio 230 imena svedoka i da nije obelodanio niti jedan od dokaznih predmeta sa svog spiska na osnovu pravila 65 ter,

IMAJUĆI NADALJE U VIDU da optuženi nije naveo nijednog svedoka za koga namerava da podnese zahtev za posebnu zaštitnu meru odloženog obelodanjivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi mora pridržavati naloga Pretresnog veća, a ukoliko to ne učini, razmotriće se odgovarajuće sankcije,

NA OSNOVU članova 20 i 21 Statuta i pravila 54 i 70 Pravilnika,

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

(1) optuženi će do 16. jula 2004. obelodaniti optužbi i amici curiae identitet svih svedoka sa spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih za koje će tražiti zaštitnu meru odloženog obelodanjivanja;

(2) optuženi će do 16. jula 2004. obelodaniti optužbi i amici curiae primerke svih dokaznih predmeta sa spiska na osnovu pravila 65 ter (G); i

(3) ukoliko optuženi bude imao poteškoća da ispoštuje ove naloge, onda će do 16. jula 2004. godine dostaviti detaljno pismeno obrazloženje tih poteškoća; i

(4) ukoliko optuženi ne ispuni navedene naloge, Pretresno veće će razmotriti odgovarajuće sankcije, uključujući to da ne dozvoli da se svedoci pozovu ili da se dokazni predmeti uvrste u spis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 06. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]