PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJI NALOG U VEZI S LEKARSKIM PREGLEDOM OPTUŽENOG

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o budućem vođenju suđenja", izdat 6. jula 2004, kojim Pretresno veće, između ostalog, nalaže:

(4) sekretar Suda će kontaktirati kardiologa koji ranije nije lečio optuženog i uputiti ga da pregleda optuženog, da uzme u obzir sve relevantne informacije vezane za njegovo zdravlje u kontekstu činjenice da se on sām brani i da quam primum podnese izveštaj Pretresnom veću o sposobnosti optuženog da se i dalje sām brani i, ako to bude i dalje činio, o mogućem uticaju na raspored suđenja.

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće, u svetlu daljeg odlaganja suđenja prouzrokovanog lošim zdravstvenim stanjem optuženog, stoji na stanovištu da bi bilo primereno da dr Van Dijkman, kardiolog koji prati stanje optuženog, dā svoj savet i mišljenje o pomenutim pitanjima,

NA OSNOVU pravila 74 bis i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sekretaru da uputi dr Van Dijkmana da pregleda optuženog i da uzme u obzir sve relevantne informacije vezane za njegovo zdravlje u kontekstu činjenice da se on sām brani i da quam primum podnese izveštaj Pretresnom veću o sposobnosti optuženog da se i dalje sām brani i, ako to bude i dalje činio, o mogućem uticaju na raspored suđenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 15. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]