PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJI NALOG O RASPOREDU ZA POČETAK IZVOĐENJA DOKAZA ODBRANE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o budućem vođenju suđenja" od 6. jula 2004. kojim je Pretresno veće, između ostalog, naložilo sledeće:

(1) suđenje se odgađa do srede 14. jula 2004, kada će, zavisno od zdravstvenog stanja optuženog, biti nastavljeno;

(2) suđenje će zatim biti prekinuto u sredu 21. jula 2004. i nastaviće se u utorak 31. avgusta 2004, čime će se optuženom omogućiti dodatno vreme da se pripremi za izvođenje dokaza odbrane;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu i nalog sekretaru u vezi s medicinskim izveštajem" od 12. jula 2004, kojim Pretresno veće (1) odlaže pretres na osnovu medicinskog izveštaja dr M.I. Sedney od 12. jula 2004. u kome ona, na osnovu vrednosti krvnog pritiska optuženog, savetuje da se optuženi odmara, i (2) dalje nalaže sledeće:

(1) Sekretar će do kraja dana u petak, 16. jula 2004. pribaviti izveštaj kardiologa koji prati stanje optuženog, sa preporukom o tome da li je optuženi sposoban da učestvuje u sudskom postupku od ponedeljka, 19. jula 2004. do srede, 21. jula 2004.

(2) Suđenje se odlaže do ponedeljka, 19. jula 2004. zavisno od gorenavedenog izveštaja.

UZIMAJUĆI U OBZIR medicinski izveštaj dr M.I. Sedney od 16. jula 2004. u kome ona, na osnovu vrednosti krvnog pritiska optuženog, savetuje da optuženi ne prisustvuje pretresu zakazanom za 19. jul 2004,

NA OSNOVU članova 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE da se suđenje odloži do utorka, 31. avgusta 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući
Dana 16. jula 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]