PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJI NALOG O BUDUĆEM VOĐENJU SUĐENJA

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Nalog o budućem vođenju suđenja” od 6. jula 2004, u kojem je Pretresno veće, između ostalog, skrenulo pažnju na to “da će možda biti potrebno da se optuženom dodeli branilac i/ili donesu druge mere kako bi se obezbedilo pravično i ekspeditivno vođenje suđenja”,

IMAJUĆI U VIDU kasnije lekarske izveštaje od 9. i 16. jula 2004 i dalje naloge o rasporedu početka izvođenja dokaza odbrane,

IMAJUĆI U VIDU da izvođenje dokaza odbrane nije počelo zbog bolesti optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR rešenost i odlučnost Pretresnog veća da se izvođenje dokaza odbrane okonča do oktobra 2005, kada se predviđa da će, na osnovu trodnevne radne nedelje počev od 31. avgusta 2004, isteći period od 150 dana koji je optuženom dodeljen za izvođenje dokaza odbrane,

IMAJUĆI U VIDU da i dalje postoji mogućnost da optuženi možda neće biti sposoban da nastavi da sām sebe zastupa u skladu sa tim rasporedom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi moglo biti neophodno da Pretresno veće razmotri dalje mere kako bi obezbedilo pravično i ekspeditivno vođenje i okončanje suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je optužba sugerisala da bi u nekom svojstvu mogao da se imenuje branilac koji bi obezbedio pravično izvođenje dokaza odbrane, ona nije precizirala ulogu branioca u takvoj situaciji,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE da optužba, do 26. jula 2004, dostavi podnesak o ulozi koju bi takav branilac imao u obezbeđenju pravičnog izvođenja dokaza odbrane, posebno u odsustvu instrukcija braniocu od strane optuženog i njegove saradnje s njim, POSLE ČEGA će Pretresno veće odlučiti koje će korake dalje preduzeti, uključujući davanje naloga optuženom i amici curiae da dostave svoj odgovor u vidu podneska.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 19. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]