PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽBI DA DOSTAVI ODGOVOR

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Podnesak amici curiae u vezi s obavezama obelodanjivanja od strane optuženog i zahtev za produženje roka”, koji su amici curiae podneli 16. jula 2004. (u daljem tekstu: Podnesak),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), koje se odnosi na rok za podnošenje odgovora na podneske,

NA OSNOVU PRAVILA 126 bis Pravilnika

OVIM NALAŽE optužbi da eventualni odgovor na Podnesak podnese do 26. jula 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 19. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]