PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DRUGI NALOG KOJIM SE ODOBRAVA IZMENA OPTUŽNICE ZA HRVATSKU

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Podnošenju izmenjenog Dodatka I optužnici za Hrvatsku od strane optužbe" zavedenom 5. marta 2004. (u daljem tekstu: Podnesak), u kojem optužba traži da se Dodatak I optužnici za Hrvatsku zameni verzijom u kojoj treba da se, nakon svedočenja svedoka Ivana Grujića, izbrišu imena, promene podaci na osnovu kojih se može utvrditi identitet ili dodaju imena nekih navodnih žrtava,

IMAJUĆI U VIDU da je zahtev optužbe zasnovan na sledećoj izjavi sudije Maya tokom svedočenja svedoka Grujića:

Kada je reč o ovom svedočenju, ili bilo kom drugom svedočenju koje bude iziskivalo izmene i dopune, bilo bi dobro da u određenom trenutku formalno dostavite dokument kojim će se optužnica izmeniti tako da se ta imena izbrišu.[1]

IMAJUĆI U VIDU sledeće:

(1) "Nalog kojim se potvrđuje optužnica" od 8. oktobra 2001, kojim je potvrđena Prvobitna optužnica za Hrvatsku protiv ovog optuženog;

(2) "Nalog kojim se odobrava izmena optužnice za Hrvatsku" od 4. novembra 2002 (a) uzimajući u obzir da je jedina izmena u optužnici smanjenje navoda sadržanih u paragrafu 36, koji se odnose na optužbu za progon u skladu sa članom 5(h) Statuta Međunarodnog suda i (b) u kojem je naloženo da je Izmenjena optužnica za Hrvatsku važeća optužnica za onaj deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku; i

(3) "Nalog po podnošenju izmenjenog Dodatka I optužnici za Hrvatsku od strane optužbe" od 11. marta 2004, u kojem je naloženo sledeće (a) Podnesak će se smatrati zahtevom za dalju izmenu optužnice za Hrvatsku i (b) optuženi i amici curiae će do petka, 19. marta 2004. podneti eventualne podneske u vezi sa tim zahtevom, uključujući njegov eventualni uticaj na Podnesak na osnovu pravila 98 bis,

IMAJUĆI U VIDU pravilo 50 (A)(i)(c) Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), koje predviđa da Tužilaštvo može da izmeni optužnicu, nakon što je predmet dodeljen pretresnom veću, uz dopuštenje tog pretresnog veća ili sudije tog pretresnog veća, nakon što su saslušane strane.

IMAJUĆI U VIDU da optuženi i amici curiae nisu podneli odgovor na Podnesak kako je naloženo u "Nalogu po podnošenju izmenjenog Dodatka I optužnici za Hrvatsku od strane optužbe" od 11. marta 2004,

NA OSNOVU pravila 50 (A)(i)(c) Pravilnika

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Tužilaštvu se odobrava da dodatno izmeni Izmenjenu optužnicu za Hrvatsku.

(2) Izmenjena optužnica za Hrvatsku

a. biće dalje izmenjena tako da "Dodatak I – korigovana verzija" Podneska (str. 30873-30903, paginacija Sekretarijata) postaje važeći Dodatak I za onaj deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku; i

b. zajedno sa gorenavedenim izmenama, ova optužnica postaje važeća optužnica za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i pominjaće se kao Druga izmenjena optužnica za Hrvatsku.

(3) Sekretarijat će ponovo zavesti Drugu izmenjenu optužnicu za Hrvatsku u važećoj verziji.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
   
Dana 20. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Dana 3. marta 2003, transkript str. 17287.