PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG TUŽILAŠTVU U VEZI S OPTUŽNICAMA SHODNO ODLUCI NA OSNOVU PRAVILA 98 BIS

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay, QC
g. Geoffrey Nice prof. Timothy L.H. McCormack
g. Dermot Groome gđa Gillian Higgins
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po predlogu za donošenje oslobađajuće presude" koju je Pretresno veće donelo 16. juna 2004. (u daljem tekstu: Odluka) u kojoj je, između ostalog, zaključilo da "u prilog izvesnim navodima relevantnim za neke od optužbi u Optužnici nema dokaza ili da oni nisu dovoljni",[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi bilo primereno da Tužilaštvo označi one delove tri optužnice (za Hrvatsku, Bosnu i Kosovo) na koje se odnosi Odluka,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE Tužilaštvu da u roku od 21 dana podnese verzije tri optužnice u kojima će mesta na koja se odnosi Odluka bili označena crvenim.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 20. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] Odluka, par 316-330.