PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJI NALOG O BUDUĆEM VOĐENJU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA RAZDVAJANJE JEDNE ILI VIŠE OPTUŽNICA

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o budućem vođenju suđenja" od 6. jula 2004, u kojem je Pretresno veće, između ostalog, skrenulo pažnju na to "da će možda biti potrebno da se optuženom dodeli branilac i/ili donesu druge mere kako bi se obezbedilo pravično i ekspeditivno vođenje suđenja",

IMAJUĆI U VIDU "Dalji nalog o budućem vođenju suđenja" od 19. jula 2004, u kojem je Pretresno veće, između ostalog, konstatovalo: (a) "da bi moglo biti neophodno da Pretresno veće razmotri dalje mere kako bi obezbedilo pravično i ekspeditivno vođenje i okončanje suđenja", i (b) "rešenost i odlučnost Pretresnog veća da se izvođenje dokaza odbrane okonča do oktobra 2005", te (c) naložilo da se dostavi argumentacija o konkretnoj ulozi koju bi takav branilac imao "u obezbeđenju pravičnog izvođenja dokaza odbrane",

POŠTO je dalje razmotrilo na koje bi načine suđenje moglo da se okonča pravično i ekspeditivno, uključujući mogućnost razdvajanja jedne ili više optužnica,

IMAJUĆI U VIDU da je Žalbeno veće načelno raspravljalo o mogućnosti razdvajanja u svom "Obrazloženju odluke po interlokutornoj žalbi tužioca na odbijanje zahteva za spajanje postupka",[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće treba što pre da bude u situaciji da podrobno razmotri dalje vođenje ovog postupka,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM POZIVA strane u postupku da, do 27. jula 2004, dostave pismene podneske o pitanju razdvajanja optužnica i, ako Pretresno veće odluči da se one razdvoje, o tome po kojoj optužnici prvo treba postupati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Robinson,

 

predsedavajući

Dana 21. jula 2004.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] 18. april 2002, par. 26.