PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O IZMENI DRUGOG NALOGA KOJIM SE ODOBRAVA
IZMENA OPTUŽNICE ZA HRVATSKU

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za izmenu ‘Drugog naloga kojim se odobrava izmena Optužnice za Hrvatsku’ i dozvolu da Tužilaštvo podnese Drugu izmenjenu i dopunjenu optužnicu za Hrvatsku” od 26. jula 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim Tužilaštvo traži da u tekst Optužnice za Hrvatsku unese izmene koje proističu iz izmene njenog Dodatka 1, naložene od strane Pretresnog veća 20. jula 2004. “Drugim nalogom kojim se odobrava izmena Optužnice za Hrvatsku”, te da Druga izmenjena optužnica za Hrvatsku, priložena uz Zahtev, postane važeća optužnica za Hrvatsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR da predložene izmene proističu iz izmene Dodatka 1 Optužnice za Hrvatsku i da je tu izmenu Pretresno veće odobrilo,

NA OSNOVU pravila 50 (A)(i)(c) Pravilnika,

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) Optužbi se dozvoljava da dodatno izmeni Izmenjenu optužnicu za Hrvatsku.

(2) Pretresno veće ovim putem menja svoj “Drugi nalog kojim se odobrava izmena Optužnice za Hrvatsku”.

(3) Druga izmenjena optužnica, priložena uz Zahtev, biće važeća Druga izmenjena optužnica za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim da je merodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 28. jula 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]