PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 6. avgusta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJI NALOG O BUDUĆEM VOĐENJU SUĐENJA U VEZI SA DODELOM BRANIOCA

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
prof. Timothy L.H. McCormack
gđa Gillian Higgins

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Dalji nalog o budućem vođenju suđenja”, koji je Pretresno veće izdalo 19. jula 2004. godine i u kojem je, navevši svoje ranije naloge o ovom pitanju, naložilo:

... da optužba, do 26. jula 2004, dostavi podnesak o ulozi koju bi takav [dodeljeni] branilac imao u obezbeđenju pravičnog izvođenja dokaza odbrane, posebno u odsustvu instrukcija braniocu od strane optuženog i njegove saradnje s njim, POSLE ČEGA će Pretresno veće odlučiti koje će korake dalje preduzeti, uključujući davanje naloga optuženom i amici curiae da dostave svoj odgovor u vidu podneska.

IMAJUĆI U VIDU poverljivi podnesak od 26. jula 2004. godine naslovljen “Argumenti kojima Tužilaštvo odgovora na ‘Dalji nalog o budućem vođenju suđenja’ koji je Pretresno veće izdalo 19. jula 2004. godine” (u daljem tekstu: Argumenti tužioca),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sada primereno naložiti optuženom i amici curiae da, kao odgovor na to, dostave svoje podneske,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE optuženom i amici curiae da u roku od dve nedelje dostave svoje eventualne podneske o sledećim pitanjima:

(1) na koji način bi dodeljeni branilac mogao da doprinese pravičnom izvođenju dokaza odbrane, posebno kada optuženi ne daje instrukcije braniocu ili sa njim ne sarađuje; i

(2) u svetlu paragrafa 42-44 “Argumenata tužioca”, o tome na koji način bi amici curiae mogli rasteretiti optuženog daljeg isključivog samozastupanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je merodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
O-Gon Kwon,
sudija

Dana 6. avgusta 2004. godine
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]