PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O STATUSU "POVERLJIVOG I EX PARTE OBAVEŠTENJA DODELJENIH BRANILACA O SITUACIJI SA SVEDOCIMA NA OSNOVU NALOGA PRETRESNOG VEĆA OD 1. OKTOBRA 2004", PODNETOG 8. OKTOBRA 2004.

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Branioci koje je dodelio sud:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Poverljivom i ex parte obaveštenju dodeljenih branilaca o situaciji sa svedocima na osnovu naloga Pretresnog veća od 1. oktobra 2004", koji je odbrana podnela 8. oktobra 2004. kao poverljiv i ex parte (za Tužilaštvo) (u daljem tekstu: Obaveštenje),

IMAJUĆI U VIDU da je, u toku pretresa 13. oktobra 2004,[1] odbrana izjavila da u Obaveštenju uopšte nisu navedeni zaštićeni svedoci i da se saglasila da se ukine ex parte status Obaveštenja kada je reč o Tužilaštvu,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE da Sekretarijat promeni status Obaveštenja iz poverljivog i ex parte u poverljiv i da Tužilaštvu dostavi kopiju Obaveštenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 15. oktobra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] T. na str. 33046 (13. oktobar 2004).