PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu: sudija Patrick Robinson, predsedavajući

sudija O-Gon Kwon

sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI S OPSERVACIJAMA AMICI CURIAE
O RELEVANTNIM PITANJIMA MEĐUNARODNOG PRAVA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Dodeljeni branioci:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Proprio motu opservacijama amicus curiae o relevantnim pitanjima međunarodnog prava" od 25. avgusta 2004. (u daljem tekstu: Opservacije), u kojima amicus curiae, profesor Mc Cormack, traži dozvolu da dostavi pismene podneske o sledeća tri konkretna pravna pitanja u vezi s navodnom krivičnom odgovornošću optuženog:

(1) pravni kriterijum koji treba primeniti u pogledu krivične odgovornosti na osnovu člana 7(1) Statuta, a naročito u vezi s učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu;

(2) pravni kriterijum koji treba primeniti u pogledu krivične odgovornosti nadređenog na osnovu člana 7(3) Statuta; i

(3) sistematska analiza postojećih odredbi međunarodnog krivičnog prava o konkretnim uslovima u pogledu mens rea za krivičnu odgovornost na osnovu članova 7(1) i 7(3) Statuta u vezi s genocidom,[1]

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o imenovanju amicus curiae", koji je 22. novembra 2002. izdalo Pretresno veće i kojim se profesor Mc Cormack imenuje kao amicus curiae radi (1) podnošenja pismenih podnesaka i usmenog obraćanja radi rešavanja pitanja međunarodnog prava, kada to od njega zatraži Pretresno veće i u skladu s takvim zahtevom; (2) skretanja pažnje Pretresnom veću na relevantna pitanja međunarodnog prava,

IMAJUĆI U VIDU argument iznet u Opservacijama da, na nivou prvostepenog i drugostepenog postupka, Međunarodni sud u svojoj praksi ima iskustava u pogledu tri gorenavedena pitanja, ali da nijedno veće Međunarodnog suda još nije vodilo postupak protiv optuženog koji je bio na tako visokom položaju, što predstavlja ključno pitanje u ovom predmetu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće u ovom trenutku ne smatra potrebnim da u vezi s ovim pitanjima traži podnesak amicus curiae,

NA OSNOVU pravila 74 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE da zasad nije potrebno da amicus curiae priprema podneske u vezi s pitanjima na koja se odnose njegove Opservacije, te da se, inače, uslovi njegovog angažovanja ne menjaju.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 26. oktobra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] U daljem tekstu, zajedno: "tri pitanja"