PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 1. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG U VEZI SA OBAVEŠTENJEM TUŽILAŠTVA
NA OSNOVU PRAVILA 94 bis

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Branioci dodeljeni od strane suda
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amici curiae
prof. Timothy L. H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom obaveštenju Tužilaštva na osnovu pravila 94 bis u vezi sa Slavenkom Terzićem” od 18. oktobra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim Tužilaštvo zbog pristrasnosti dr Terzića osporava objektivnost njegovog svedočenja, kao i njegovog izveštaja podnetog 17. septembra 2004. na osnovu pravila 94 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), te traži da se taj izveštaj odbije u celini,

IMAJUĆI U VIDU da su dodeljeni branioci 1. novembra 2004. podneli poverljivi “Odgovor dodeljenih branilaca na ‘Obaveštenje Tužilaštva na osnovu pravila 94 bis u vezi sa Slavenkom Terzićem’, podneto 18. oktobra 2004,” u kojem navode da bi pitanja koja Tužilaštvo pokreće bila na odgovarajući način rešena time što bi Pretresno veće prihvatilo Izveštaj, a Tužilaštvu dozvolilo da objektivnost tog dokaza ospori u unakrsnom ispitivanju,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 94 bis (B) Pravilnika predviđa da Tužilaštvo treba da dostavi službeno obaveštenje o tome da li:

(i) prihvata izjavu veštaka; ili

(ii) veštaka želi unakrsno da ispita; i

(iii) da li osporava kvalifikovanost svedoka kao veštaka ili relevantnost celog izveštaja ili nekog njegovog dela, navodeći koje delove izveštaja osporava.

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da Tužilaštvo nema prigovora na stručnost dr Terzića kao veštaka o istorijskim pitanjima niti na relevantnost izveštaja, kao i činjenicu da je Tužilaštvu bilo dozvoljeno da tokom svog dokaznog postupka izvodi dokaze o istorijskom kontekstu za koji se tvrdi da je predmet izveštaja dr Terzića,

UZIMAJUĆI U OBZIR izričitu nameru Tužilaštva da ovog svedoka unakrsno ispita,

NA OSNOVU pravila 94 bis i 54 Pravilnika

OVIM ODBIJA ZAHTEV DA SE IZVEŠTAJ ODBIJE.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što je merodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 1. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]