PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽENOG DA NA SVOJ SPISAK
SVEDOKA DODA ČETIRI SVEDOKA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Branioci koje je dodelio sud:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom memorandumu gđe Anoye, pravnog referenta za vezu s optuženim koji postupa pro se, kojem je bio priložen dopis g. Ognjanovića, jednog od pravnih savetnika optuženog, gde se traži da se na spisak svedoka odbrane dodaju četiri svedoka (čija se imena navode u dopisu) koji bi trebalo da svedoče 9. decembra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), i navodi sledeće:

(a) da je tek nedavno uspostavljen kontakt s tom četvoricom svedoka;

(b) da su u proleće 1999. ta četiri svedoka bila službeno angažovana od strane svoje vlade u cilju pružanja zdravstvene pomoći "albanskim izbeglicama s Kosova u graničnom području (Gornie Place)";

(c) da bi, mada nisu navedeni kao predloženi svedoci odbrane, "njihovo svedočenje bilo veoma relevantno za izvođenje dokaza odbrane",

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju koju je u svom memorandumu iznela gđa Anoya da je "g. Ognjanovića obavestila o obavezi g. Miloševića da Pretresnom veću podnese svoj pismeni zahtev i zatraži dozvolu za dodavanje novih svedoka na spisak",

IMAJUĆI U VIDU da Pretresno veće nije dobilo nikakav odgovor Tužilaštva na predmetni Zahtev i da je, na osnovu pravila 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), sada istekao rok za odgovore od 14 dana,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će Pretresno veće razmotriti Zahtev iako je on manjkav i po formi i po sadržaju,

IMAJUĆI U VIDU "Nalog u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane", koji je Pretresno veće izdalo 17. septembra 2003. godine i u kojem je zauzelo stav da ono "može odbiti da sasluša svedoka čije ime nije navedeno na spisku svedoka optuženog. Ukoliko optuženi, nakon održavanja konferencije pred izvođenje dokaza odbrane, bude želeo da na spisak uvrsti nekog novog svedoka ili dokazni predmet moraće da se obrati Pretresnom veću za dozvolu i da za to pokaže valjan razlog",[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR sledeće:

(1) da u Zahtevu nije dato odgovarajuće objašnjenje koje ispunjava uslov valjanog razloga;

(2) da, u formi predviđenoj pravilom 65 ter, nije dostavljen rezime svedočenja koje bi svedok dao; i

(3) da zahtevi za dodavanje svedoka ili dokaznih predmeta na spiskove na osnovu pravila 65 ter treba da budu podneti u pismenoj formi, jer se moraju podneti rezimei predloženih svedočenja,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika

OVIM ODBIJA ZAHTEV bez nanošenja štete optuženom, pošto mu se omogućava da u budućnosti podnese pismene zahteve i ispravi nedostatke iz ovog Zahteva, kako je prethodno objašnjeno.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 3. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Par. 6: Veće se pozvalo na pravilo 90 (G) i na činjenicu da je uslov "valjanog razloga" isti kao onaj koji je imalo Tužilaštvo, a koji je naveden u "Odluci po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2003.